بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - بتسا http://betsa.mihanblog.com 2017-06-26T08:17:00+01:00 text/html 2017-06-23T21:52:24+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی تیر ماه 96 شرکت توف اینترسرت http://betsa.mihanblog.com/post/2358 <div id="yiv29436197716"> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090003"> <span lang="en-us">" </span>دوره های آموزشی تیرماه 1396<span lang="en-us"> "</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUVINERECERT</span></font>&nbsp;</p> <p align="center" dir="rtl"><a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Tir96.pdf"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_22-1.jpg" width="600" height="824" alt="دوره های آموزشی خردادماه 96 شرکت توف اینترسرت"></a><br> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Tir96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_23.jpg" width="600" height="819"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Tir96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_23-1.jpg" width="600" height="819"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Tir96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_23-5.jpg" width="600" height="815"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Tir96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_23-2.jpg" width="600" height="816"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Tir96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_23-3.jpg" width="600" height="816"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Tir96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_23-4.jpg" width="600" height="787"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a></p></div> <p dir="rtl" align="center"><br></p> text/html 2017-06-21T03:13:20+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی http://betsa.mihanblog.com/post/2357 <div align="center"><p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4114-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%C2%A9%D8%B8%E2%80%A0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_200.jpg" width="600" height="643"></a></div> text/html 2017-06-19T06:19:49+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه دوم تیرماه 96 موسسه مدیریت پروژه آریانا http://betsa.mihanblog.com/post/2356 <div align="center"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_199.jpg" width="600" height="357"></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4114-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%C2%A9%D8%B8%E2%80%A0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_199-1.jpg" width="600" height="623"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4117-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7-6-0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_199-2.jpg" width="600" height="410"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4110-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B7%C2%B8%D8%A2%C2%BE%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_199-3.jpg" width="600" height="337"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/hamayesh/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_199-4.jpg" width="600" height="222"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-5.jpg" width="600" height="286"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></div> text/html 2017-06-17T04:18:14+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) کلاس های آنلاین آمادگی کنکور موسسه پژوهش‎ http://betsa.mihanblog.com/post/2355 <p style="text-align: center;"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000004">دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع</font></b></p><p style="text-align: center;"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000004">کلاس های آنلاین آمادگی کنکور موسسه پژوهش</font></b></p><p style="text-align: center;"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_178.jpg" width="600" height="233"></p><p align="justify" dir="rtl"> <font face="Tahoma" size="2"><font color="#000004">به دلیل استقبال زیاد از کلاسهای آنلاین دوره ی قبل و تقاضای متعدد دانشجویان عزیز ساکن شهرستانها و شاغلین محترم، برای بهره مندی از این کلاسها، <b>دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع پژوهش</b> برای ترم تابستان 96 با ارائه شیوه ای نوین در یادگیری، اقدام به برگزاری مجدد</font> <font color="#FF0000"><b>کلاسهای آنلاین دروس آمادگی کنکور ارشد صنایع</b></font> <font color="#000004">کرده است تا هم سهولت در دسترسی و هم صرفه جویی در زمان را برای متقاضیان میسر سازد.<span lang="en-us"> </span><b>شروع: 11 تیر</b></font></font></p><p align="justify"> &nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_178-1.jpg" width="218" height="130" align="right">آیا می دانید برای استفاده از کلاس های آنلاین پژوهش تنها به اینترنت سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه نیاز دارید؟ یعنی با هر اینترنتی می توانید در کلاس شرکت کنید ..</font></p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt"><font color="#E36C0A"><br></font></font></b></p><p align="justify" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt"><font color="#E36C0A">و اما چرا</font> <font color="#002060">کلاس آنلاین ...؟</font></font></b></p><p align="justify" dir="rtl"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004"><span lang="en-us">* </span>هزینه بسیار پایین تر نسبت به کلاس های حضوری </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000004"> <span lang="en-us"><font face="Tahoma" size="2">* </font></span> <font face="Tahoma" size="2">کیفیت بالای کلاس از نظر ارائه درس بر اساس اسلاید، جزوه آنلاین و غیره </font> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000004"> <span lang="en-us"><font face="Tahoma" size="2">* </font></span> <font face="Tahoma" size="2">قابلیت استفاده مجدد و گوش دادن مجدد به مطالب با هماهنگی استاد </font> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000004"> <span lang="en-us"><font face="Tahoma" size="2">* </font></span> <font face="Tahoma" size="2">حذف فاکتورهایی چون مسافت و ترافیک برای شرکت در کلاس </font> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000004"> <span lang="en-us"><font face="Tahoma" size="2">* </font></span> <font face="Tahoma" size="2">صرفه جویی زمان و هزینه در موارد مربوط به جابجایی و حضور فیزیکی در کلاس </font> </font> </p><p align="justify" dir="rtl" style="text-align: right;"> <font color="#000004"> <span lang="en-us"><font face="Tahoma" size="2">* </font></span> <font face="Tahoma" size="2">افزایش مشارکت و اعتماد به نفس دانشجویان در مباحث کلاس به دلیل مجازی بودن</font></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_178-2.jpg" width="600" height="794"></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_178-3.jpg" width="600" height="769"></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004">***شما با وارد کردن کد تخفیف زیر می توانید از<b> 5 درصد</b> تخفیف ثبت نام بهره مند شوید.</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2"><font color="#000004">*** </font> <font color="#FF0000"><b>کد: 0325 </b> </font></font> </p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000004">مهلت: تا ساعت 24 روز 29 خرداد 96 </font></b> </p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004">ویژه کلاس ها و آزمون های آنلاین موسسه پژوهش </font> </p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004"><b>نحوه استفاده:</b> شما می توانید با مبلغ حداقل 300/000 تومان،پیش ثبت نام خود را از طریق لینک زیر انجام دهید تا مسئولین پذیرش در اولین فرصت جهت تکمیل فرآیند ثبت نام با شما تماس بگیرند. </font> </p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004">تنها کافیست در قسمت توضیحات ثبت نام کد تخفیف مذکور را به همراه خدمات مورد نظر وارد کنید. </font> </p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <b><font face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://iedep.com/CMS_UI/OnlinePayment.aspx"> <font color="#FF0000" style="font-size: 13pt">لینک ثبت نام</font></a></font></b></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004">برای اطلاع از جزئیات بیش تر در مورد این طرح با شماره تلفن 02186741 تماس بگیرید. </font> </p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004">لینک کانال تلگرام<span lang="en-us"> </span> دپارتمان صنایع پژوهش</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font face="Tahoma"><a target="_blank" href="https://t.me/iedep"><font color="#0000CC" style="font-size: 11pt">https://telegram.me/iedep</font></a></font><font face="Tahoma" size="2"> </font> </p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004"><b>موسسه پژوهش: </b>تهران-میدان ولیعصر-انتهای کوچه مینو-پلاک132</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font><font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://www.iedep.com/"><font color="#0000CC" size="3">WWW.IEDEP.COM</font></a></font></p> text/html 2017-06-10T03:34:34+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی تیرماه 96 موسسه مدیریت پروژه آریانا http://betsa.mihanblog.com/post/2354 <div align="center"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_198.jpg" width="600" height="391" alt="دوره های آموزشی تیرماه 96 مدیریت پروژه آریانا"></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4116-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A8%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_198-1.jpg" width="600" height="351"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4114-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%C2%A9%D8%B8%E2%80%A0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_198-2.jpg" width="600" height="641"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4057-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%C3%A2%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_198-3.jpg" width="600" height="346"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-5.jpg" width="600" height="286"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></div> text/html 2017-06-03T04:24:30+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری مهندسی صنایع http://betsa.mihanblog.com/post/2353 <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"> <a target="_blank" href="http://iedep.com/CMS_UI/ShowAnnouncement.aspx?announceid=2689"> <font color="#0000CC">همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری</font></a></font></p><p align="justify" dir="rtl"> <font face="Tahoma" size="2" color="#000400">&nbsp;موسسه پژوهش با توجه به ضرورت و اهمیت بحث مشاوره و یاری رساندن به داوطلبان گرامی متقاضی شرکت در کنکور دکتری مهندسی صنایع، اقدام به برگزاری همایش با حضور اساتید و مشاوران مجرب در این خصوص نموده است.</font></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://iedep.com/CMS_UI/ShowAnnouncement.aspx?announceid=2689"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_177.jpg" width="600" height="196"></a></p><p align="justify" dir="rtl"> <span lang="en-us"><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt"> <font color="#000400">محورهای تخصصی “</font><font color="#FF0000"><b>همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری مهندسی</b></font><font color="#000400">” صنایع به قرار زیر می باشد:</font></font></span></p><p align="justify" dir="rtl"> <span lang="en-us"><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" color="#000400">* بررسی روند کنکوردر سالهای اخیر </font></b></span> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span> <span lang="en-us"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt">تحلیل کنکور دکتری 96 </font></b></span> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span> <span lang="en-us"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt">بررسی درصدهای نفرات برتر کنکور دکتری 96 </font></b></span> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span> <span lang="en-us"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt">ارزیابی سوالات دروس مختلف و تعیین فصول مهم تر دروس </font></b></span> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span> <span lang="en-us"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt">ارائه راهکار جهت برنامه ریزی برای آمادگی کنکور دکتری </font></b></span> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"><span lang="fa" style="color: rgb(0, 4, 0);"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span><span style="color: rgb(0, 4, 0);"> </span><span lang="en-us" style="color: rgb(0, 4, 0);"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt">ارائه راهکار جهت آماده سازی و به روز کردن رزومه</font></b></span></p><p align="justify" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" color="#FF0000">با حضور اساتید زیر:</font></b></p><p align="justify" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" color="#000400"><span lang="fa">* </span> <span lang="en-us">دکتر ایوزیان </span></font></b> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 10pt"><span lang="en-us">دکتر زاهدی سرشت </span></font></b> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 10pt"><span lang="en-us">استاد عرفانیان </span></font></b> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 10pt"><span lang="en-us">دکتر فرید </span></font></b> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 10pt"><span lang="en-us">دکتر گل محمدی </span></font></b> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">* </font></b></span><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 10pt"><span lang="en-us">دکتر پارسامنش</span></font></b></font></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" color="#FF0000"><span lang="en-us">زمان: پنجشنبه 25 خرداد - ساعت 13:00 الی16:30</span></font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" color="#FF0000"><span lang="en-us">مکان برگزاری: دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی</span></font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" color="#000400"><span lang="en-us">همچنین در ادامه برنامه ی کلاس های آمادگی کنکور دکتری را می توانید مشاهده فرمایید.</span></font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_177-1.jpg" width="600" height="747"></p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">-</font></b></span><b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt"> کلاسهای آمار، تحقیق مشترک با دوره ارشد می باشد و مباحث این دو مقطع در کنکور نیز یکسان است. </font></b> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#000400"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2">- </font></b></span><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 10pt">منظور از کلاس­های ویژه آن است که دوره تشکیل دروس مذکور از تعداد ساعات بالاتر و کیفیت بهتری نسبت به تمامی دوره­های مشابه برخوردار است و این دوره انحصاراً در موسسه پژوهش تشکیل می گردد </font></b> </font> </p><p align="justify" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" color="#000400"><span lang="fa">- </span>* ثبت نام همزمان دو درس آمار و تحقیق شامل تخفیف طرح بورسیه می شود. </font></b> </p><p align="justify" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" color="#000400"><span lang="fa">- </span>** کلاس زبان عمومی استاد جهانشاهی یک بار در سال و فقط در تابستان برگزار می گردد.</font></b></p><p align="justify" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" color="#000400"><br></font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000400">تعرفه تخفیفات کلاس های آمادگی کنکور دکتری به شرح زیر می باشد:</font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_177-2.jpg" width="400" height="562"></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000400">برای اطلاع از جزئیات بیش تر در مورد این طرح با شماره تلفن 02186741 تماس بگیرید. </font></b> </p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2"><font color="#000400">برقراری ارتباط با مدیران و ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات از طریق</font> </font></b> </p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"> <a href="mailto:iedepcrm@gmail.com"><font color="#0000CC">iedepcrm@gmail.com</font></a><font color="#0000CC"> </font></font> </p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000400">لینک کانال تلگرام دپارتمان صنایع پژوهش</font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2">​ </font><font face="Tahoma"> <a target="_parent" href="https://t.me/iedep"> <font color="#0000CC" style="font-size: 11pt">https://telegram.me/iedep</font></a></font><font face="Tahoma" size="2"> </font></b> </p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000400">موسسه پژوهش: تهران-میدان ولیعصر-انتهای کوچه مینو-پلاک132 </font></b> </p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000400">تلفن: 02186741</font></b></p> text/html 2017-05-31T02:22:54+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) IMQ Academy دوره های آموزشی گروه سوم خرداد ماه 96 http://betsa.mihanblog.com/post/2352 <p align="center">&nbsp;&nbsp;</p> <p align="center"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_231-7.jpg" width="582" height="218"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_245-5.jpg" width="582" height="148"><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzY3NjI5MDUxODE2ODYxOTUmYz1sNnIwJmU9MTkyOCZiPTEwMzIzNTE2NyZkPWU5aDByNng=.kJhcr1LQ1Vo0LGI36essxtVtnr_zpWNecRIXp6qS0RU"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_247-6.jpg" width="582" height="288"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzY3NjI5MDUxODE2ODYxOTUmYz1sNnIwJmU9MTkyOCZiPTEwMzIzNTE3MSZkPXk5cjF5MWQ=.LuGsmYG6rKzZ-O3tZ7XSLjQNNFUJcSMIWQOqAm4wsSI"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_247-7.jpg" width="582" height="234"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzY3NjI5MDUxODE2ODYxOTUmYz1sNnIwJmU9MTkyOCZiPTEwMzIzNTE3NSZkPW4xdDVvNng=.Q4tSdPKPQStipLm-Xrzirlf1SlppqAXnLjou8unGvT0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_247-8.jpg" width="582" height="227"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzY3NjI5MDUxODE2ODYxOTUmYz1sNnIwJmU9MTkyOCZiPTEwMzIzNTE3OSZkPWM2bzVmMm4=.X640WGf8yzOfX7IX1NWIqN4kpQ857jPDdDfYCyGOGcM"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_247-9.jpg" width="582" height="264"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzY3NjI5MDUxODE2ODYxOTUmYz1sNnIwJmU9MTkyOCZiPTEwMzIzNTE4MyZkPWcyZDRzMWU=.kQZ5dTMhKlo-lvYesmK_11LIsT9oEMTW5FURxygRYwE"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_247-10.jpg" width="582" height="236"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlsendir.com/link/c/YT0zOTc2NDQ4MjYzMTg3MzYxOTQmYz1wNXczJmU9MTkyOCZiPTUwMTgzODU5JmQ9eTdnOHE0cg==.TqdEJ4WSQiinQuJnidgeL1auhGCcoXTAHH21_ycTidE"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_233-12.jpg" width="582" height="156"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_227-5.jpg" width="600" height="218"></p> text/html 2017-05-31T01:20:36+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی مدیریت پروژه در ماه مبارک رمضان http://betsa.mihanblog.com/post/2351 <div align="center"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_197.jpg" width="600" height="362"></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4142-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0%D8%B7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_197-1.jpg" width="600" height="246"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4139-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-pmp-%D9%88-pmbok-%D8%B7%C2%B7%D8%B9%C2%BE%D8%B7%C2%B7%D8%A2%25B"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_197-2.jpg" width="600" height="586"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4061-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_197-4.jpg" width="600" height="347"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-5.jpg" width="600" height="286"></a></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></div> text/html 2017-05-29T02:58:01+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی خرداد ماه 96 شرکت توف اینترسرت http://betsa.mihanblog.com/post/2350 <div id="yiv29436197716"> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090003"> <span lang="en-us">" </span>دوره های آموزشی خرداد ماه 1396<span lang="en-us"> "</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUVINERECERT</span></font></p><p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Khordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_22.jpg" width="600" height="882"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Khordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_22-2.jpg" width="600" height="717"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Khordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_22-3.jpg" width="600" height="877"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Khordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_22-4.jpg" width="600" height="493"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Khordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_22-5.jpg" width="600" height="810"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a></p></div> text/html 2017-05-24T03:35:56+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) مدرک حرفه ای منابع انسانی دانشکده مدیریت http://betsa.mihanblog.com/post/2349 <p dir="rtl" align="justify"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009">حضور محترم فرهیخته گرامی:</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"> <b><font color="#C0392B" face="Tahoma" size="2">دانشکده مدیریت دانشگاه تهران<span lang="fa"> برگزار می کند؛</span></font></b></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://hrmconf.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/StrategyAcademy/HRM_32.jpg" width="600" height="849" alt="دوره تربیت ارزیاب استاندارد 34000"></a></p><p align="center" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2"> <font color="#666666">جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت:</font> </font> <font face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://hrmconf.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8/" style="text-decoration: none"> <font color="#98B400" style="font-size: 11pt">www.HRMConf.com</font></a></font><font face="Tahoma" size="2"> </font></b></p><p align="center"> </p><p align="center" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#C0392B"> تلفن های تماس با دبیرخانه: 88220537 - 88229733 - 88229901</font></b></p><p align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 18pt; font-weight: 700" color="#FFFFFF"><a target="_blank" href="http://hrmconf.com/fa/wp-content/uploads/2017/05/HRMConf.com_aezyab_br1.pdf"> <font color="#0000CC">دانلود بروشور</font></a></font></p><p align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 15pt; font-weight: 700"><a target="_blank" href="http://hrmconf.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8/"> <font color="#0000CC">ثبت نام آنلاین دوره تربیت ارزیاب استاندارد 34000</font></a></font></p><p align="center"><br></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font color="#C0392B" face="Tahoma" size="2">دانشکده مدیریت دانشگاه تهران<span lang="fa"> </span></font> <font face="Tahoma" size="2" color="#000009">به منظور اجرای فرآیند ارزیابی جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی در هر سال، با اعلام فراخوان ارزیابان به صورت گسترده و از طریق روزنامه های كثیرالانتشار، دورنما، پست الكترونیك و نیز سایت جایزه</font><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#C0392B"> <a target="_blank" href="http://hrmconf.com/" style="text-decoration: none"> <font color="#C0392B">www.hrmconf.com</font></a></font><font face="Tahoma" size="2" color="#000009"> ازمتقاضیان همكاری به عنوان ارزیاب درخواست می كند تا رزومه علمی و كاری خود را در قالب تعیین شده، ارسال نمایند. </font></b></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2"><font color="#000009">پس از بررسی های اولیه بر اساس رزومه و دوره های طی شده توسط متقاضیان، متقاضیانی كه دارای شرایط لازم بوده و دوره های لازم منابع انسانی را گذرانده، برای شركت در</font><font color="#C0392B"> كارگاه آموزشی تربیت ارزیاب</font> <font color="#000009">ویژه مدیریت منابع انسانی به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران معرفی می شوند.</font></font></b></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009">انتخاب متقاضیان شركت كننده، بر اساس معیارهای مشخصی است كه مدرسین دوره با امتیازدهی به این معیارها، نمره نهایی هر ارزیاب را تعیین می كنند و در نهایت بر اساس امتیاز كسب شده توسط آنها، متقاضیان برای ارزیابی دعوت به همكاری می شوند. </font></b></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#C0392B">اهم این معیارها عبارتند از: </font></b></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009">* مهارت ها و تجربیات مرتبط </font></b></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009">* دارای دکتری، فوق لیسانس یا لیسانس در مهندسی صنایع، مدیریت، روانشناسی صنعتی، MBA ، DBA </font></b></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009">* مشارکت در کارهای گروهی </font></b></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009">* نتیجه آزمون ها </font></b></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009">* مشاهدات از رفتار فردی و حرفه ای </font></b></p><p align="center"> </p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009">* سن و تجربه مدیریتی</font></b></p><p dir="rtl" align="justify"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009"><br></font></b></p><p align="justify" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000009">آدرس دبیرخانه کنفرانس مدیریت منابع انسانی:</font></b></p><p align="justify" dir="rtl"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#000009"> تهران، تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه چمران، پل نصر(گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان مرکز همایش ها</font></b></p><p align="center" dir="rtl"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#000009"> تلفن تماس: 88229901 - 88220537</font></b></p><p align="center" dir="rtl"><b><a target="_blank" href="http://hrmconf.com/" style="text-decoration: none"> <font face="Tahoma" color="#FFFFFF" style="font-size: 11pt"> <font color="#98B400" style="text-decoration: none;">www.HRMConf.com</font></font></a></b></p> text/html 2017-05-23T02:36:08+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) IMQ Academy دوره های آموزشی گروه دوم خرداد ماه http://betsa.mihanblog.com/post/2348 <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000004">::دوره های آموزشی گروه دوم خرداد ماه::</font></p> <p align="center"><span style="font-size: 16pt; color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma;">IMQ Academy</span>&nbsp;&nbsp;</p> <p align="center"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_231-7.jpg" width="582" height="218"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_245-5.jpg" width="582" height="148"><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzE1MjkzOTY0MDYwNjE2NjkmYz1pOGY5JmU9MTkyOCZiPTEwMTg3ODY2OSZkPXIwZTl1MGY=.7lZETxFUnYB_J49TEh3bTb3zCqwopXxCB1EX1T9S65Q"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_246-6.jpg" width="582" height="282"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzE1MjkzOTY0MDYwNjE2NjkmYz1pOGY5JmU9MTkyOCZiPTEwMTg3ODY3MyZkPXM0cDhzM28=.WhuLW-VLPq9afeBvfszUwzsPulVsOsbHhX2F_uj2MVE"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/MQ_246-7.jpg" width="582" height="234"></a><br> <a target="_parent" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzE1MjkzOTY0MDYwNjE2NjkmYz1pOGY5JmU9MTkyOCZiPTEwMTg3ODY3NyZkPXk3cjJyN3k=.6mRANdUza2sHlVPQZVcr25G3VGw5BWlfOJMaC5nBztY"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_246-8.jpg" width="582" height="252"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzE1MjkzOTY0MDYwNjE2NjkmYz1pOGY5JmU9MTkyOCZiPTEwMTg3ODY4MSZkPXk0cTJhNG4=.YW7olXmSm-k4ktFiqeSOpNlvPfQ5hO6_xo8Y5sV6Vis"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_246-9.jpg" width="582" height="260"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MzE1MjkzOTY0MDYwNjE2NjkmYz1pOGY5JmU9MTkyOCZiPTEwMTg3ODY4NSZkPWkxejBpOWk=.QwMLWOarBxqvzepyEh_IkrEYf5jw2GRMpgYJfVEK1hU"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_246-10.jpg" width="582" height="202"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlsendir.com/link/c/YT0zOTc2NDQ4MjYzMTg3MzYxOTQmYz1wNXczJmU9MTkyOCZiPTUwMTgzODU5JmQ9eTdnOHE0cg==.TqdEJ4WSQiinQuJnidgeL1auhGCcoXTAHH21_ycTidE"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_233-12.jpg" width="582" height="156"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_227-5.jpg" width="600" height="218">&nbsp;&nbsp;</p> text/html 2017-05-21T01:25:17+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) کارگاه آموزشی و بازدید تخصصی مدیریت منابع انسانی وین-اتریش http://betsa.mihanblog.com/post/2347 <div id="yiv29436197716"> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#008000" size="3">کارگاه آموزشی و بازدید تخصصی مدیریت منابع انسانی (وین-اتریش)</font></b></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="3">29 مرداد الی 3 شهریورماه 1396</font></b></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#FF0000" size="3">آخرین مهلت ثبت نام: 15 خردادماه 1396</font></b></p> <p align="center" dir="rtl"><a target="_blank" href="http://www.iran-hre.com/services/training/external/1984/"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/bonyad_9.jpg" width="600" height="827"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.iran-hre.com/services/training/external/1984/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/bonyad_9-1.jpg" width="600" height="821"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.iran-hre.com/services/training/external/1984/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/bonyad_9-2.jpg" width="600" height="866"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.iran-hre.com/services/training/external/1984/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/bonyad_9-3.jpg" width="600" height="848"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <span style="font-weight: 700"> <font face="Tahoma" style="font-size: 13pt" color="#090000"> <a target="_blank" href="http://www.iran-hre.com/images/ws/afile/36_HR-AUSTRIA%20COURSE.pdf"> <font color="#008000">دانلود بروشور دوره</font></a></font><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt" color="#008000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font face="Tahoma" color="#090000"> <a target="_blank" href="http://www.iran-hre.com/images/ws/afile/39_HR-AUSTRIA-FORM.pdf"> <font color="#008000" style="font-size: 13pt">دانلود فرم ثبت نام</font></a></font><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt" color="#008000"> </font></span></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090000"> تلفن: 88515526-88515328-88515421 داخلی 109 سرکار خانم باغشنی</font></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"> <font color="#0000CC">&nbsp; </font><font color="#090000">وبسایت:</font><font color="#0000CC"> </font><span lang="en-us"><a href="http://www.iran-hre.com/"> <font color="#0000CC">www.iran-hre.com</font></a><font color="#0000CC">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"> <font color="#090000">ایمیل:</font><font color="#0000CC"> </font> <span lang="en-us"><a href="mailto:info@iran-hre.com"><font color="#0000CC"> info@iran-hre.com</font></a><font color="#0000CC">&nbsp;</font></span></font></p></div> text/html 2017-05-20T02:56:53+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) IMQ Academy دوره های آموزشی گروه اول خرداد ماه 96 http://betsa.mihanblog.com/post/2346 <p align="center">&nbsp;&nbsp;</p> <p align="center"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_231-7.jpg" width="582" height="218"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_245-5.jpg" width="582" height="148"><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MjU4NjcwOTQ5MDYzNzQ2MTgmYz1qMW40JmU9MTkyOCZiPTEwMDQ4ODI3MCZkPXE3djZ2OGc=.Fx5gUFI5BAebCE72wmbWomyecRjihCvftcpMfrWtu7o"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_245-7.jpg" width="582" height="333"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MjU4NjcwOTQ5MDYzNzQ2MTgmYz1qMW40JmU9MTkyOCZiPTEwMDQ4ODI3NCZkPWQ3eDdxMG8=.1kUxtEbFfgqsKIlOFeWChMXj-YqNeJr32wD5eWp1BbY"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_245-8.jpg" width="582" height="240"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MjU4NjcwOTQ5MDYzNzQ2MTgmYz1qMW40JmU9MTkyOCZiPTEwMDQ4ODI3OCZkPXM5djF2MmQ=.Ac9kuJ-7kCzbwGUzmbhG6PsyYWLXhW-mChu7LgNTqaY"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_245-9.jpg" width="582" height="241"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MjU4NjcwOTQ5MDYzNzQ2MTgmYz1qMW40JmU9MTkyOCZiPTEwMDQ4ODI4MiZkPWw3aTRkOHc=.dy6wXYXdN4Hr44G1nAe7lQ8AvxzMRn91uNRG7MdOwEc"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_245-11.jpg" width="582" height="257"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02MjU4NjcwOTQ5MDYzNzQ2MTgmYz1qMW40JmU9MTkyOCZiPTEwMDQ4ODI4NiZkPWUxYTlmOGc=.jJ7g_f_-nK4wWBykp24i5pZZmp-Rnk4_rt0cTxV-VJg"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_245-12.jpg" width="582" height="255"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlsendir.com/link/c/YT0zOTc2NDQ4MjYzMTg3MzYxOTQmYz1wNXczJmU9MTkyOCZiPTUwMTgzODU5JmQ9eTdnOHE0cg==.TqdEJ4WSQiinQuJnidgeL1auhGCcoXTAHH21_ycTidE"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_233-12.jpg" width="582" height="156"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_227-5.jpg" width="600" height="218"></p> text/html 2017-05-14T02:53:46+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه http://betsa.mihanblog.com/post/2345 <p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana_82.jpg" width="600" height="209"></a></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 15pt; font-weight: 700; background-color:#37431A"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/blog/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C"> <font color="#FFFFFF">کارگاه های آموزشی و تجربیات سازمانی متمرکز بر حل و فصل</font></a></font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 15pt; font-weight: 700; background-color:#37431A"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/blog/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C"> <font color="#FFFFFF">دعاوی و مباحث حقوقی و قضائی دعاوی پروژه</font></a></font></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/blog/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana_82-7.jpg" width="200" height="339"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana_82-8.jpg" width="200" height="337"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana_82-9.jpg" width="200" height="339"></a></p> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 14pt; background-color:#37431A"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/blog/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87"> <font color="#FFFFFF">کارگاه های آموزشی متمرکز بر الگوها، فرایندهای مدیریت </font></a></font></b></p> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 14pt; background-color:#37431A"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/blog/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87"> <font color="#FFFFFF">دعاوی پروژه</font></a></font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/blog/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana_82-10.jpg" width="200" height="306"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana_82-11.jpg" width="200" height="303"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana_82-12.jpg" width="200" height="310"></a></p><p align="center" dir="rtl"><font face="Tahoma" style="font-size: 14pt;"><a target="_blank" href="http://aryanapm.com/Claim/File/RegistrationForm.pdf"><font color="#37431A">فرم ثبت نام همایش</font></a></font><font color="#37431A">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> <font face="Tahoma" style="font-size: 14pt;"><a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <font color="#37431A">کانال تلگرام همایش</font></a></font></p><p align="center" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#000006">آدرس دبیرخانه: تهران خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهید ملایری پور غربی، پلاک 37 واحد 4</font></b></p> <p align="center" dir="rtl"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#000006"> (323)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 02188342908</font></b></p> <p align="center" dir="rtl"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#000006">&nbsp;02188342913 </font></b></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/"> <font color="#000006" face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700"> http://www.aryanapm.com/hamayesh</font></a></p> <p align="center" dir="rtl"><b> <font face="Arial" size="2" color="#000006">&nbsp;info@aryanapm.com</font></b></p> text/html 2017-05-07T01:55:20+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی خرداد ماه 96 موسسه مدیریت پروژه آریانا http://betsa.mihanblog.com/post/2344 <p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/"><br><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_195.jpg" width="600" height="365" alt="دوره های آموزشی خردادماه مدیریت پروژه آریانا"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4117-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7-6-0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_195-1.jpg" width="600" height="340"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4132-prince2-foundation"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_195-2.jpg" width="600" height="419"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4115-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AF%D8%BA%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_195-3.jpg" width="600" height="410"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4136-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-microsoft-excel-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_195-4.jpg" width="600" height="374"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4056-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_195-5.jpg" width="600" height="349"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/Files/1396/b/taghvim96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-10.jpg" width="398" height="79"></a><a target="_blank" href="http://aryanapm.com/Files/1396/b/Aryana96_daftarxheh.pdf"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-9.jpg" width="202" height="75"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-5.jpg" width="600" height="286"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></p>