بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - بتسا http://betsa.mihanblog.com 2017-10-18T21:21:04+01:00 text/html 2017-09-27T08:45:19+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی مهرماه 96 TUV INTERCERT http://betsa.mihanblog.com/post/2373 <div id="yiv29436197738"> <p align="center" dir="rtl"> <img src="http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif" alt="pdf"><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090003"><span lang="en-us"><font color="#0000FF"> </font> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/Dwg-96_07_03_BetsaCoursesIntroduction.pdf"> <font color="#0000FF">" </font></a> </span> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/Dwg-96_07_03_BetsaCoursesIntroduction.pdf"> <font color="#0000FF">دوره های آموزشی مهر ماه 1396</font><span lang="en-us"><font color="#0000FF"> "</font></span></a><span lang="en-us"><font color="#0000FF"> </font></span></font> <img src="http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif" alt="pdf"></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUV INTERCERT</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/111.jpg" width="582" height="427" alt="دوره های آموزشی مهر ماه 96 TUV Intercert"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/112.jpg" width="582" height="364"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/113.jpg" width="582" height="467"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/114.jpg" width="582" height="292"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/115.jpg" width="582" height="480"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/116.jpg" width="582" height="294"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/117.jpg" width="582" height="432"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/118.jpg" width="582" height="363"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/119.jpg" width="582" height="452"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/120.jpg" width="582" height="314"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/121.jpg" width="582" height="442"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/122.jpg" width="582" height="340"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/123.jpg" width="582" height="431"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/124.jpg" width="582" height="355"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/125.jpg" width="582" height="428"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/126.jpg" width="582" height="361"></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a></p></div> text/html 2017-09-25T02:40:51+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی گروه دوم مهر ماه 96 QM Academy http://betsa.mihanblog.com/post/2372 <div id="yiv29436197714"> <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000004">::دوره های آموزشی گروه دوم مهر ماه 1396::</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <b><span lang="en-us"> <font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373">QM</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373"> Academy</font></b></p></div> <p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MTk4OTcxMjUwOTMxMTY0NTImYz1wNWYxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEyNTE0NjE4MSZkPW8xbzVoNGI=.Qb4pkNAN90hl9aotrEVTzWJYB2OOWrVZebPFPgLVKOw"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/111.jpg" width="552" height="114"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MTk4OTcxMjUwOTMxMTY0NTImYz1wNWYxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEyNTE0NjE4MSZkPW8xbzVoNGI=.Qb4pkNAN90hl9aotrEVTzWJYB2OOWrVZebPFPgLVKOw"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/112.jpg" width="582" height="96"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/113.jpg" width="582" height="170" alt="تقویم آموزشی مهر ماه 96 QM Academy"><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MTk4OTcxMjUwOTMxMTY0NTImYz1wNWYxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEyNTE0NjE4NSZkPXQzZTRjMmM=.HZEwielTh6calwTDPcoac2JxXsQ0xE3AYwZXn9z27hg"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/114.jpg" width="582" height="280"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MTk4OTcxMjUwOTMxMTY0NTImYz1wNWYxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEyNTE0NjE4OSZkPWc4aDV6MWQ=.ZIocGIzC5NPB1evnKWxPlE4g5UHh3flXL6W-ujnT1GM"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/115.jpg" width="582" height="237"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MTk4OTcxMjUwOTMxMTY0NTImYz1wNWYxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEyNTE0NjE5MyZkPXUzczN4N2I=.G70DePEWPFPZmgg7nvKI2lg4M80YDn0pfUq3PzB_tc4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/116.jpg" width="582" height="264"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MTk4OTcxMjUwOTMxMTY0NTImYz1wNWYxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEyNTE0NjE5NyZkPWM4ZTdmMng=.6-8XQPK71nA1icMzL4AaDzXjX5I4PKxr0QDe9rn01w4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/117.jpg" width="582" height="224"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MTk4OTcxMjUwOTMxMTY0NTImYz1wNWYxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEyNTE0NjIwMSZkPXg1cTloMXM=.-b9h3fw4047qdIPGn7MtldnME60SP3gIiJdRPe6YScM"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/118.jpg" width="582" height="274"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MTk4OTcxMjUwOTMxMTY0NTImYz1wNWYxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEyNTE0NjIwNSZkPW0zcDZlOXQ=.aaKbBUbFRdlzSvIsvWFrTVARB17AVkNFnodsT52wfVc"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/119.jpg" width="205" height="117"></a><br> <a target="_blank" href="http://qmacademy.ir/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249-7.jpg" width="600" height="215"></a></p><p dir="rtl" align="center"> &nbsp;</p> text/html 2017-09-17T01:11:48+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی مهرماه 96 مدیریت پروژه آریانا http://betsa.mihanblog.com/post/2371 <div align="center"><p dir="rtl"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_205.jpg" width="600" height="378"></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_parent" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4108-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%C2%A9%D8%B8%E2%80%A0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_205-1.jpg" width="600" height="404"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4149-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%C2%B8%D8%A2%C2%BE%D8%B7%D8%9B%D8%A5%E2%80%99%D8%B7%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_205-2.jpg" width="600" height="464"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4113-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%C2%B8%D8%A2"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_205-3.jpg" width="600" height="299"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4110-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B7%C2%B8%D8%A2%C2%BE%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_205-4.jpg" width="600" height="367"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4150-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B7%C2%B9%D8%A2%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_205-5.jpg" width="600" height="365"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/Files/1396/aryana96_nime2_Taghvim.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_205-6.jpg" width="600" height="97"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></p></div> text/html 2017-09-03T05:19:03+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) COMFAR III دوره طلایی طرح توجیهی با نرم افزار کامفار http://betsa.mihanblog.com/post/2370 <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#97247E">&nbsp;دوره طلایی طرح توجیهی با نرم افزار کامفار <span lang="en-us">COMFAR III</span></font></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.pardisenikan.ir/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/PardiseNikan/pardisenikan_1.jpg" width="600" height="450"></a></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#000006" face="Tahoma"><b>021-88434845</b></font></p><p dir="rtl" align="center"><b><font face="Arial"><span lang="en-us"><font color="#0000CC"><a target="_blank" href="http://www.pardisenikan.ir/">www.pardisenikan.ir</a></font></span></font></b></p> text/html 2017-09-02T01:45:35+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) آموزش مدیریت پروژه-پایان شهریورماه 96 http://betsa.mihanblog.com/post/2369 <div align="center"><p dir="rtl"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_204.jpg" width="600" height="382"></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4114-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%C2%A9%D8%B8%E2%80%A0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_204-1.jpg" width="600" height="383"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4117-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7-6-0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_204-2.jpg" width="600" height="421"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4057-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%C3%A2%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_204-3.jpg" width="600" height="343"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4115-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AF%D8%BA%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_204-4.jpg" width="600" height="420"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4061-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_204-5.jpg" width="600" height="312"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4056-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_204-6.jpg" width="600" height="325"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4059-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_204-7.jpg" width="600" height="415"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></p></div> text/html 2017-09-02T01:24:13+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه دوم شهریور ماه 96 شرکت توف اینترسرت http://betsa.mihanblog.com/post/2368 <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090003"> <span lang="en-us">" </span>دوره های آموزشی <span lang="fa">نیمه دوم شهریور</span> ماه 1396<span lang="en-us"> "</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUV INTERCERT</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_22-1.jpg" width="600" height="824" alt="دوره های آموزشی خردادماه 96 شرکت توف اینترسرت"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_27.jpg" width="600" height="797"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_27-1.jpg" width="600" height="800"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_27-2.jpg" width="600" height="801"></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a></p> text/html 2017-08-28T03:54:26+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) QM Academy دوره های آموزشی گروه دوم شهریورماه 96 http://betsa.mihanblog.com/post/2367 <p align="center">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 4); font-family: Tahoma;">::دوره های آموزشی گروه دوم شهریور ماه::</span></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p dir="rtl" align="center"> <b><span lang="en-us"> <font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373">QM</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373"> Academy</font></b>&nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM2NSZkPW45ZzNzM2U=.Uhj3xdT-NskHzPRhl6pm2K6_jfmTkGeK-NIxCNmmBb4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249.jpg" width="582" height="212"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249-1.jpg" width="582" height="148"><br> <a target="_parent" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MDI1OTExNTUxMjQwNDY4MDkmYz16Nnk2JmU9MTkyOCZiPTEyMDQwODA4MSZkPW03ZTNoNGs=.WO1bkjW3uuy1dywHr8TDP3N6jGu7nRv1_heK0Vhq9OE"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_250-5.jpg" width="582" height="298"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MDI1OTExNTUxMjQwNDY4MDkmYz16Nnk2JmU9MTkyOCZiPTEyMDQwODA4NSZkPXY2YTh6NW0=.0KaI8XnSP4OjYG7UyF6_nePi8Rv5qSeiaCz8SWY250Y"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_250-6.jpg" width="582" height="255"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MDI1OTExNTUxMjQwNDY4MDkmYz16Nnk2JmU9MTkyOCZiPTEyMDQwODA4OSZkPWU0eDRwMWs=.cfWEuSGiukeS0idX_swRxvkdACyQPBTc1A79Lia9zck"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_250-7.jpg" width="582" height="225"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MDI1OTExNTUxMjQwNDY4MDkmYz16Nnk2JmU9MTkyOCZiPTEyMDQwODA5MyZkPXcxbTRzN2Q=.898TnTp_sqvctRaW5Wqh8QZ3l_qYUwNKDBZOMjvCpRQ"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_250-8.jpg" width="582" height="258"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT03MDI1OTExNTUxMjQwNDY4MDkmYz16Nnk2JmU9MTkyOCZiPTEyMDQwODA5NyZkPWM2bzVuN2w=.ys95ev-wv_VbM0e9yKZYgPLNBw5rhn6SmKF78J3JsZo"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_250-9.jpg" width="582" height="219"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM4OSZkPWYxaDNsNWo=.8cF5GmtvjCn9XEA91dDE8OjHkolZZBlMzg_pGjxSiwI"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_233-12.jpg" width="582" height="156"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249-7.jpg" width="600" height="215"></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;&nbsp;</p> text/html 2017-08-21T04:39:54+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه اول شهریورماه 96 شرکت توف اینترسرت http://betsa.mihanblog.com/post/2366 <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090003"> <span lang="en-us">" </span>دوره های آموزشی <span lang="fa">شهریور</span> ماه 1396<span lang="en-us"> "</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUVINTERCERT</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_26.jpg" width="600" height="833"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_26-1.jpg" width="600" height="818"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_26-2.jpg" width="600" height="815"></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"><a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a>&nbsp;</p><p align="center"><br></p> text/html 2017-08-01T01:46:56+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه دوم مرداد ماه 96 شرکت توف اینترسرت http://betsa.mihanblog.com/post/2365 <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090003"> <span lang="en-us">" </span>دوره های آموزشی مرداد ماه 1396<span lang="en-us"> "</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUVINERECERT</span></font>&nbsp;</p> <p align="center" dir="rtl"><a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_22-1.jpg" width="600" height="824" alt="دوره های آموزشی خردادماه 96 شرکت توف اینترسرت"></a><br> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_25.jpg" width="600" height="859"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_25-1.jpg" width="600" height="864"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_25-2.jpg" width="600" height="837"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_25-3.jpg" width="600" height="876"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_25-4.jpg" width="600" height="505"></a>&nbsp;</p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a></p> text/html 2017-07-24T01:07:19+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی مردادماه 96 شرکت توف اینترسرت http://betsa.mihanblog.com/post/2364 <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090003"> <span lang="en-us">" </span>دوره های آموزشی مرداد ماه 1396<span lang="en-us"> "</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUVINERECERT</span></font>&nbsp;</p> <p align="center" dir="rtl"><a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_24.gif" width="600" height="880"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_24-1.jpg" width="600" height="900"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_24-2.jpg" width="600" height="862"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_24-3.jpg" width="600" height="913"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_24-4.jpg" width="600" height="855"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT-Mordad96.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_24-5.jpg" width="600" height="910"></a></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a></p> text/html 2017-07-15T08:14:51+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) !چگونه می توان یک صادر کننده و یا وارد کننده موفق شد http://betsa.mihanblog.com/post/2363 <div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://customsacademy.ir/"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/StrategyAcademy/nama_32.jpg" width="600" height="203"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma"> <p align="center" dir="rtl"><font size="3" color="#C0392B"><span style="font-weight: 700">دوره آموزشی مفاهیم و اسناد بازرگانی </span></font></p> <p align="center" dir="rtl"><font size="2" color="#E84C3C"> <span style="font-weight: 700">آشنایی با مفاهیم و واژگان فنی بازرگانی و اسناد بازرگانی </span></font></p> <p align="center" dir="rtl"><font color="#16A085"> <span style="font-size: 10pt; font-weight: 700">28 تیرماه 1396 </span></font></p> <p align="center" dir="rtl"><font size="2" color="#000606"><span style="font-weight: 700"> مورد تایید گمرک ج.ا.ا و دانشگاه تهران </span></font></p> </font><p align="center" dir="rtl"><font face="Tahoma"><font size="2" color="#000606"><span style="font-weight: 700"> ارائه گواهینامه از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران</span></font></font></p><p align="center" dir="rtl"><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt;"><a target="_blank" href="http://customsacademy.ir/wp-content/uploads/2017/06/intro_course_www.HCL_.ir_.pdf" style="text-decoration: none; font-weight: 700; background-color: rgb(192, 57, 43);"><font color="#FFFFFF">دانلود سرفصل های دوره</font></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font color="#FFFFFF"><span lang="en-us">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt;">&nbsp;<a target="_blank" href="http://customsacademy.ir/onlineregister/" style="text-decoration: none; font-weight: 700; background-color: rgb(39, 174, 96);"><font color="#FFFFFF">ثبت نام آنلاین دوره</font></a></font></p><p align="center" dir="rtl"><b><font size="2" face="Tahoma"> <font color="#0D0000">جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت:</font> </font><font face="Arial" size="3"> <a target="_blank" href="http://customsacademy.ir/" style="text-decoration: none"> <font color="#AA44BE">www.hcl.ir</font></a></font><font face="Tahoma" size="2" color="#AA44BE"> </font></b><font face="Tahoma"></font></p><p align="center" dir="rtl"><font face="Tahoma"> </font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><b><font size="2" color="#990000">تلفن های تماس: 88357623- 88357506 – 88220537 - 88229901</font></b></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://customsacademy.ir/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/StrategyAcademy/nama_32-1.jpg" width="600" height="849"></a></p><p align="center" dir="rtl"><font face="Tahoma"><b> <font style="font-size: 12pt" color="#C0392B">کارگاه آموزشی کاربرد اینکوترمز 2010 </font></b></font></p><p align="center"><b><font size="2" color="#C0392B">(همراه با عکس و فیلم بنادر، وسایل حمل و تجهیزات تخلیه و بارگیری) </font> </b></p><p align="center" dir="rtl"><b><font size="2" color="#16A085">27 تیرماه 1396 </font></b></p><p align="center" dir="rtl"><b><font size="2" color="#AA44BE">مورد تایید گمرک ج.ا.ا و دانشگاه تهران </font></b></p><p align="center"><font face="Tahoma"> </font></p><p align="center" dir="rtl"><font face="Tahoma"><font size="2" color="#000606"><span style="font-weight: 700;">ارائه گواهینامه از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران</span></font></font></p><div><p align="center" dir="rtl"><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt;"><a target="_blank" href="http://customsacademy.ir/wp-content/uploads/2017/06/intro_course_www.HCL_.ir_.pdf" style="text-decoration: none; font-weight: 700; background-color: rgb(192, 57, 43);"><font color="#FFFFFF">دانلود سرفصل های دوره</font></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><a target="_blank" href="http://customsacademy.ir/onlineregister/" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; text-decoration: none; font-weight: 700; background-color: rgb(39, 174, 96);"><font color="#FFFFFF">ثبت نام آنلاین دوره</font></a></p><p align="center" dir="rtl"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/StrategyAcademy/nama_32-2.jpg" width="600" height="319"></p><div align="center"> <p dir="rtl"> <b><font face="Arial" size="3"><a target="_blank" href="http://customsacademy.ir/" style="text-decoration: none"> <font color="#AA44BE" style="text-decoration: none;">www.hcl.ir</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 12pt; font-weight: 700" color="#AA44BE">&nbsp; &nbsp; &nbsp;عضویت در کانال تلگرام</font></p><p dir="rtl"> </p><p align="center" dir="rtl"> <a target="_blank" href="https://t.me/joinchat/AAAAAEIAHLJWiBpoQfvNWQ"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/StrategyAcademy/telegram.jpg" width="50" height="50"></a><span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_parent" href="mailto:customsacademy.ir@gmail.com"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/StrategyAcademy/email.jpg" width="50" height="50"></a></span></p><p align="justify" dir="rtl"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#000602">آدرس دبیرخانه:<span lang="en-us"> </span>تهران، تقاطع اتوبان چمران (جنوب به شمال) و پل نصر، جنب پل نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان مرکز همایش ها، دپارتمان دوره های MBA تخصصی” </font></b></p><p align="center" dir="rtl"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#000602">تلفن های تماس: 88357623-88357506 – 88220537 - 88229901 </font></b></p><p align="center" dir="rtl"> </p><p align="center" dir="rtl"> <span style="font-size: 13pt; font-weight: 700"> <a target="_blank" href="http://customsacademy.ir/" style="text-decoration: none"> <font color="#990099">www.hcl.ir</font></a></span></p></div></div></div> text/html 2017-07-11T22:52:47+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه http://betsa.mihanblog.com/post/2362 <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_203.jpg" width="600" height="209"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <b><font face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/"> <font color="#23598F" style="font-size: 13pt">موسسه مدیریت پروژه آریانا برگزار می کند</font></a></font></b></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_203-3.jpg" width="100" height="89"></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_parent" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_203-1.jpg" width="600" height="217"></a></p></div> <div align="center"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_203-4.jpg" width="600" height="154"></a></div> <div align="center"> <p align="center"> <b> <font face="Tahoma" style="font-size: 13pt" color="#FFFFFF"> <a target="_parent" href="http://aryanapm.com/hamayesh/File/Schedule.ver.6.pdf"> <font color="#1D4976">دریافت برنامه زمان بندی همایش</font></a></font><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt" color="#1D4976">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="en-us">&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;</font><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt" color="#FFFFFF"><a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"><font color="#1D4976">کانال تلگرام همایش</font></a></font></b></p><p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#010305">آدرس دبیرخانه: تهران خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهید ملایری پور غربی، پلاک 37 واحد 4</font></b></p> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#010305">02188342908 (323) 02188342913</font></b></p> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#FFFFFF"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/" style="text-decoration: none"> <font color="#0000CC">http://www.aryanapm.com/hamayesh</font></a></font><font face="Tahoma" size="2" color="#0000CC"> </font></b></p> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#0000CC">info@aryanapm.com</font></b></p></div> text/html 2017-07-08T04:01:47+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار http://betsa.mihanblog.com/post/2361 <p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://pdfconf.ir/"><br><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pdfConf/pdfConf_1-9.jpg" width="600" height="158"></a><br> <a target="_blank" href="http://conf.isc.gov.ir/pdsd95"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pdfConf/pdfConf_1-10.jpg" width="600" height="164"></a><br> <a target="_blank" href="http://pdfconf.ir/fa/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pdfConf/pdfConf_1-11.jpg" width="600" height="179"></a><br> <a target="_blank" href="http://pdfconf.ir/fa/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pdfConf/pdfConf_1-4.jpg" width="600" height="840"><br></a> <a target="_blank" href="http://pdfconf.ir/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pdfConf/pdfConf_1-5.jpg" width="600" height="300"></a>&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 18pt; font-weight: 700; background-color: #34495E" color="#FFFFFF"> تاریخ های مهم</font></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://pdfconf.ir/fa/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pdfConf/pdfConf_1-7.jpg" width="600" height="300"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="5" color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #34495E">محورهای کنفرانس</span></font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://pdfconf.ir/fa/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pdfConf/pdfConf_1-6.jpg" width="600" height="300"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://pdfconf.ir/editor_file/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pdfConf/pdfConf_1-8.jpg" width="250" height="95"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 15pt; background-color: #BC2323" color="#FFFFFF"><a target="_blank" href="http://pdfconf.ir/fa/" style="text-decoration: none"> <font color="#FFFFFF" style="text-decoration: none;">اطلاعات بیشتر در وب سایت کنفرانس - کلیک کنید</font></a></font></p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 12pt; font-weight: 700"> <a target="_blank" href="http://pdfconf.ir/"><font color="#0000CC">pdfconf.ir</font></a></font></p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#030303">&nbsp;تلفن: 41883200</font></p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 10pt; font-weight: 700" color="#030303">&nbsp;دبیرخانه کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار</font></p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"> <font color="#0000CC">&nbsp;</font><a href="mailto:info@pdfconf.ir"><font color="#0000CC">info@pdfconf.ir</font></a></font></p> text/html 2017-07-01T02:40:52+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی تیرماه 96 موسسه مدیریت پروژه آریانا http://betsa.mihanblog.com/post/2360 <div align="center"><p dir="rtl"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_202.jpg" width="600" height="383"></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4057-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%C3%A2%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_202-1.jpg" width="600" height="337"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4143-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B4%D8%B7%C2%B7%D8%A2"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_202-2.jpg" width="600" height="272"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4059-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_202-3.jpg" width="600" height="390"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4049-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%C2%B8%D8%A2%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_202-4.jpg" width="600" height="349"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/3974-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A8%D8%B7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_202-5.jpg" width="600" height="453"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4138-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A8%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_202-6.jpg" width="600" height="214"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></p></div> text/html 2017-06-28T04:13:21+01:00 betsa.mihanblog.com بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه http://betsa.mihanblog.com/post/2359 <div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_201.jpg" width="600" height="209"></a></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_201-1.jpg" width="600" height="225"></a></div><div style="text-align: center;"><p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 17pt; font-weight: 700"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/" style="text-decoration: none"> <font color="#0000CC">با حضور در این همایش گواهی نامه معتبر</font></a></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 17pt; font-weight: 700"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/" style="text-decoration: none"> <font color="#0000CC">آموزشی به ارزش 16PDU دریافت كنید.</font></a></font></p></div><div style="text-align: center;"><p align="center" style="text-align: right;"><span style="font-size: 11pt; font-weight: 700; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><br></span></p><p dir="rtl" style="text-align: right;"><font color="#090400"><span style="font-weight: 700"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt">-</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"><span lang="en-us"> </span>برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی</font></font></p><p align="justify" dir="rtl"> <font color="#090400"><span style="font-weight: 700"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt">-</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"><span lang="en-us"> </span>برگزاری پانل و میزگردهای تخصصی</font></font></p><p align="justify" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090400"> <span lang="en-us">- </span>ارائه تجارب برتر در حوزه مدیریت دعاوی پروژه و بررسی مطالعات موردی مرتبط</font></p><p dir="rtl" style="text-align: right;"> </p><p align="justify" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090400"> <span lang="en-us">- </span>ارائه گواهینامه حضور در همایش از طرف موسسه مدیریت پروژه آریانا</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000CC" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; text-align: center; text-decoration: none;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://aryanapm.com/hamayesh/File/Arina_brochure.pdf" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; text-align: center; text-decoration: none;">دریافت<span lang="en-us"> </span>بروشور</a></font><font color="#0000CC" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; text-align: center;"> </span><a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; text-align: center; text-decoration: none;"> <font color="#0000CC">کانال تلگرام همایش</font></a><b style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2" color="#000004">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></p><p align="center" dir="rtl"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004">&nbsp; &nbsp; آدرس دبیرخانه: تهران خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهید ملایری پور غربی، پلاک 37 واحد 4 </font></b></p><p align="center" dir="rtl"><b> <font face="Tahoma" size="2" color="#000004"> 02188342908 (323) 02188342913</font></b></p><p align="center" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/hamayesh/"> <font color="#0000CC">http://www.aryanapm.com/hamayesh</font></a><font color="#0000CC"> </font></font></b></p><p style="text-align: justify;"> </p><p align="center"><b> <font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> info@aryanapm.com</font></b></p></div>