بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - بتسا http://www.betsa.ir 2018-02-18T08:30:28+01:00 text/html 2018-02-07T10:40:44+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های بهمن و اسفند 96 پردیس مدیریت تدبیر http://www.betsa.ir/post/2387 <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700" lang="fa"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#1F3864">تقویم آموزشی بهمن و اسفندماه 1396</font></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700" lang="fa"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#ED7D31">پردیس مدیریت تدبیر</font></span></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tadbiram.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-claim-management"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/tadbiram/pardis_1-10.jpg" width="600" height="134"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tadbiram.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/tadbiram/pardis_1-11.jpg" width="600" height="150"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tadbiram.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-phri"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/tadbiram/pardis_1-12.jpg" width="600" height="126"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tadbiram.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/tadbiram/pardis_1-13.jpg" width="600" height="119"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tadbiram.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/tadbiram/pardis_1-14.jpg" width="600" height="126"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tadbiram.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AF%D9%84-ttm"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/tadbiram/pardis_1-15.jpg" width="600" height="96"></a></p><div align="center"> <div align="center"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><b>ارتباط با ما:</b> تهران،خیابان کارگر شمالی،بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد،پلاک 1881،طبقه اول،واحد 2</font></p></div> </div><div align="center"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><b>تلفن:</b> 5-88026624-021 <b>فکس<span lang="en-us">:</span></b> 89770168-021 <b>ایمیل:</b> <font color="#0000CC">info@tadiram.com</font> <b> وبسایت:</b> <a target="_parent" href="http://www.tadbiram.com/"> <font color="#0000CC">www.tadbiram.com</font></a></font></p></div><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tadbiram.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/tadbiram/pardis_1-6.jpg" width="600" height="866"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_parent" href="http://www.tadbiram.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-phri"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/tadbiram/pardis_1-7.jpg" width="600" height="850"></a></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://www.tadbiram.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AF%D9%84-ttm"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/tadbiram/pardis_1-8.jpg" width="600" height="855"></a></p> text/html 2018-01-08T13:53:03+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) آغاز ثبت نام آزمون های جامع کنکور ارشد مهندسی صنایع 97‎ http://www.betsa.ir/post/2386 <p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://link2.email-chi.ir/wf/click?upn=RELChildKvz6PRBWFsb37L-2Be30hhra-2Bn8SiO756xZ2WevFWdkBw-2B8wKqi7369WFu1t58BedeHBrVukpI-2Btn3mw-3D-3D_cAWGfiaxCcXFmyIRqgQLZkaxpY1ZMSE8EQvLmlNv84r3yw3zZnSKqFVqtfHwtwOnz637s7rK47Scg-2Bl16gmWWICDpNVaP5C0PsFCAM8MaO-2FCQeRd"> <font color="#030405"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_180.jpg" width="238" height="82"></font></a><font color="#030405"><span lang="fa">دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع</span></font></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" size="2" color="#030405"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_180-1.jpg" width="238" height="74"><span lang="fa">موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش</span></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> &nbsp;</p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#030405">آغاز ثبت نام آزمون های جامع کنکور ارشد مهندسی صنایع 97</font></b></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://link2.email-chi.ir/wf/click?upn=RELChildKvz6PRBWFsb37L-2Be30hhra-2Bn8SiO756xZ2Wi2DylnBk8OcuB6A13UmqrUA5-2FWOCvxmhTVyFOVdBXrUeieqi97v7lB3-2FefR361KA-3D_cAWGfiaxCcXFmyIRqgQLZkaxpY1ZMSE8EQvLmlNv84r3yw3zZnSKqFVqtfHwtwOnz637s7rK47Scg-2Bl16gmWWICDpNVaP5C0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_180-2.jpg" width="600" height="233"></a></p><p dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2" color="#030405">با توجه به اهمیت مهارت آزمون دادن در موفقیت کنکور، دپارتمان صنایع ۴ آزمون <b>۵۰% اول (29 دی)</b> ، <b>۵۰% دوم (25 اسفند)</b> ، <b>جامع اول (24 فروردین)</b> و<b> جامع دوم (31 فروردین)</b> را به صورت مجزا ثبت نام می نماید. </font> </p><p dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2" color="#030405">فلسفه ی طرح "آزمون های جمع بندی" این می باشد که تمامی داوطلبین جدی حداقل باید در آزمون های جمع بندی شرکت و خود را ارزیابی نموده و متناسب با تحلیل این آزمون ها برای رفع نقاط ضعف یا تثبیت نقاط قوت خود برنامه ریزی نمایند.</font></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#030405">&nbsp;شبیه سازی کنکور و افزایش مهارت آزمون دادن بی شک حداقل ۵۰% موفقیت کنکور یک داوطلب را ایجاد خواهد کرد. </font></b> </p><p dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2" color="#030405">شایان ذکر است هزینه این طرح به شرح زیر می باشد:</font></p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#030405">1- تهران: 438.000 تومان </font></b> </p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#030405">2-شهرستان: 350.000 تومان </font></b> </p><p dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#030405">3- آنلاین: 300.000 تومان </font></b> </p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#030405">برای اطلاع از جزئیات بیش تر در مورد این طرح با شماره تلفن 02186741 تماس بگیرید.</font></b></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <font face="Tahoma" style="font-size: 15pt; font-weight: 700; background-color: #C0C0C0"> <span lang="fa"> <a target="_blank" href="http://link2.email-chi.ir/wf/click?upn=MHS6ic-2F-2BndcV7j6-2FYI551QfZup9grP7fQUj9ZForIXFb5qZqAsQe88lZnJTmDikA1bkX-2FO7hoxHGMJl99O6HEA-3D-3D_cAWGfiaxCcXFmyIRqgQLZkaxpY1ZMSE8EQvLmlNv84r3yw3zZnSKqFVqtfHwtwOnz637s7rK47Scg-2Bl16gmWWICDpNVaP5C0PsFCAM8MaO-2FCQeRd"> <font color="#0000CC">ثبت نام آنلاین</font></a></span></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://link2.email-chi.ir/wf/click?upn=WDpjrj7AnkkMOF-2FvYe4A9XyQ2Q4vzQe7D6tamHMsRdU-3D_cAWGfiaxCcXFmyIRqgQLZkaxpY1ZMSE8EQvLmlNv84r3yw3zZnSKqFVqtfHwtwOnz637s7rK47Scg-2Bl16gmWWICDpNVaP5C0PsFCAM8MaO-2FCQeRd-2FnSe4v6F-2FVluGS3vFc2dfZwzOxATcNbAOmvdn9vq4G4LPkNp"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_180-3.jpg" width="116" height="60"></a><a target="_parent" href="http://link2.email-chi.ir/wf/click?upn=MHS6ic-2F-2BndcV7j6-2FYI551QfZup9grP7fQUj9ZForIXHCFijpVfb3tLMpQ1oFCbyw95w-2BzJcrwoPw6i90RMtb0g-3D-3D_cAWGfiaxCcXFmyIRqgQLZkaxpY1ZMSE8EQvLmlNv84r3yw3zZnSKqFVqtfHwtwOnz637s7rK47Scg-2Bl16gmWWICDpNVaP5C0PsFCAM8MaO-2FCQeRd"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_180-4.jpg" width="60" height="60"></a><a target="_parent" href="http://link2.email-chi.ir/wf/click?upn=vpOlLDynUeL3mTJAD22cH3p4-2B-2B6sq7q1vTYO52oH0OBsH62iWYfm7c01pgHflhMx_cAWGfiaxCcXFmyIRqgQLZkaxpY1ZMSE8EQvLmlNv84r3yw3zZnSKqFVqtfHwtwOnz637s7rK47Scg-2Bl16gmWWICDpNVaP5C0PsFCAM8MaO-2FCQeRd-2FnSe4v6F-2FVluGS3vgYOaU-2FOWms"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_180-5.jpg" width="60" height="60"></a><a target="_blank" href="http://link2.email-chi.ir/wf/click?upn=mt37OL0PxCc1U6kYc3PbNh5vEDI8mWWE6XxK1IXwdgsCIt6APG9rb2PQixHiAdhLcQ-2FAY1Mo8pHeyuSVztGJfA-3D-3D_cAWGfiaxCcXFmyIRqgQLZkaxpY1ZMSE8EQvLmlNv84r3yw3zZnSKqFVqtfHwtwOnz637s7rK47Scg-2Bl16gmWWICDpNVaP5C0PsFCAM8MaO-2FCQeRd-2FnSe"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_180-6.jpg" width="60" height="60"></a></p> text/html 2018-01-02T10:33:32+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) QM Academy دوره های آموزشی گروه سوم دی ماه 96 http://www.betsa.ir/post/2385 <p align="center">&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 4); font-family: Tahoma;">::دوره های آموزشی گروه سوم دی ماه::</span></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p dir="rtl" align="center"> <b><span lang="en-us"> <font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373">QM</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373"> Academy</font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM2NSZkPW45ZzNzM2U=.Uhj3xdT-NskHzPRhl6pm2K6_jfmTkGeK-NIxCNmmBb4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249.jpg" width="582" height="212"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_258-5.jpg" width="582" height="148"><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03OTMzNTMyMzI1NTc1NDIyMjUmYz16Nm41JmU9MTkyOCZiPTE0Njc5MDczOCZkPWI5aDBqNXY=.mJR5f71scPLbsyAK5FhdGyjGPhnR7wzernOijWICXR8"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_259-5.jpg" width="582" height="290"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03OTMzNTMyMzI1NTc1NDIyMjUmYz16Nm41JmU9MTkyOCZiPTE0Njc5MDc0MiZkPXUzcjdzM2o=.sBv4U9x7T1sQZOagxEMOFSU53_d1QtZtJ2FuR8Q5Xok"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_259-6.jpg" width="582" height="234"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03OTMzNTMyMzI1NTc1NDIyMjUmYz16Nm41JmU9MTkyOCZiPTE0Njc5MDc0NiZkPWEwczV0MGc=.RR4jvF1PKcY6sgy0y-3XIG09FV6P4fJEVYIGA2CtKf0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_259-7.jpg" width="582" height="216"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03OTMzNTMyMzI1NTc1NDIyMjUmYz16Nm41JmU9MTkyOCZiPTE0Njc5MDc1MCZkPWk5YzdwN3k=.JGyDCbDX2NOUHFRehx-lrzQs3qcTUPVAOhnSWE2PKnw"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_259-8.jpg" width="582" height="223"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03OTMzNTMyMzI1NTc1NDIyMjUmYz16Nm41JmU9MTkyOCZiPTE0Njc5MDc1NCZkPXgxajVvN2c=.Qcz5PubHnSspW9fdHV8nWkFXaA_hwY62qpWuDhoIyM4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_259-9.jpg" width="582" height="261"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM4OSZkPWYxaDNsNWo=.8cF5GmtvjCn9XEA91dDE8OjHkolZZBlMzg_pGjxSiwI"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_233-12.jpg" width="582" height="156"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249-7.jpg" width="600" height="215"></p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;&nbsp;</p> text/html 2017-12-18T07:55:42+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) QM Academy دوره های آموزشی گروه اول دی ماه 96 http://www.betsa.ir/post/2384 <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000004">::دوره های آموزشی گروه اول دی ماه::</font></p> <p align="center"><b><span lang="en-us"><font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373">QM</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373"> Academy</font></b>&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM2NSZkPW45ZzNzM2U=.Uhj3xdT-NskHzPRhl6pm2K6_jfmTkGeK-NIxCNmmBb4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249.jpg" width="582" height="212"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_258-5.jpg" width="582" height="148"><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03ODMyNzI4MzQxODgxODQ1MjQmYz1qNmszJmU9MTkyOCZiPTE0NDIzMDkwNiZkPWQxaTd2NmY=.SxTgWEEJnOWNqSPiD3p9g9AWKLOW9qkOVyKdPvd6ZGo"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_258-6.jpg" width="582" height="309"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03ODMyNzI4MzQxODgxODQ1MjQmYz1qNmszJmU9MTkyOCZiPTE0NDIzMDkxNCZkPWU2eDluMXk=.DBM5pywxymarX7yhdBL9KcCQS6U1iMUb1A6t2GDDUA0"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_258-7.jpg" width="582" height="232"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03ODMyNzI4MzQxODgxODQ1MjQmYz1qNmszJmU9MTkyOCZiPTE0NDIzMDkxOCZkPWk4eDJmNXo=.ehS6cKtccVi7-xAayTGs2rK1tT-oEceGQq5zMcCOt1c"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_258-8.jpg" width="582" height="215"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03ODMyNzI4MzQxODgxODQ1MjQmYz1qNmszJmU9MTkyOCZiPTE0NDIzMDkyMiZkPXo3aDVqMnM=.1tYj41MdAsMNttAVIgXHPJE1Oaq3pwS1rJByJEsHSIM"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_258-9.jpg" width="582" height="254"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03ODMyNzI4MzQxODgxODQ1MjQmYz1qNmszJmU9MTkyOCZiPTE0NDIzMDkyNiZkPXczbjdtM2E=.ZwQGQiFfc-EIgw9V_5PPgcBvTEtna9XKc_SmQK74qqk"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_258-10.jpg" width="582" height="228"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM4OSZkPWYxaDNsNWo=.8cF5GmtvjCn9XEA91dDE8OjHkolZZBlMzg_pGjxSiwI"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_233-12.jpg" width="582" height="156"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249-7.jpg" width="600" height="215"></p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;&nbsp;</p> text/html 2017-12-09T08:34:39+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) QM Academy دوره های آموزشی گروه سوم آذرماه 96 http://www.betsa.ir/post/2383 <p align="center">&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM2NSZkPW45ZzNzM2U=.Uhj3xdT-NskHzPRhl6pm2K6_jfmTkGeK-NIxCNmmBb4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249.jpg" width="582" height="212"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_256.jpg" width="582" height="148"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_257-4.jpg" width="582" height="322"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_257-5.jpg" width="582" height="230"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_257-6.jpg" width="582" height="212"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_257-7.jpg" width="582" height="227"><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03NzI5MzQyMTM0MDA3OTE1MzMmYz1lNGI5JmU9MTkyOCZiPTE0MTE1MTI1OCZkPXU3dTJ2NXI=.Ym1YZW9pU8qfcrcFdSyIwSZ0AdrFMRHay92YIwVaVEo"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_257-8.jpg" width="582" height="203"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM4OSZkPWYxaDNsNWo=.8cF5GmtvjCn9XEA91dDE8OjHkolZZBlMzg_pGjxSiwI"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_233-12.jpg" width="582" height="156"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249-7.jpg" width="600" height="215"></p> text/html 2017-12-04T08:59:58+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی آذر ماه 96 شرکت توف اینترسرت http://www.betsa.ir/post/2382 <div id="yiv29436197738"> <p align="center" dir="rtl"> <span style="font-weight: 700"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#0000FF">" دوره های آموزشی آ<span lang="fa">ذر</span> ماه 1396 "</font></span></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUV INTERCERT</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_30.jpg" width="600" height="817"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_30-1.jpg" width="600" height="813"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_30-2.jpg" width="600" height="795"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_30-3.jpg" width="600" height="799"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_30-4.jpg" width="600" height="809"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_30-5.jpg" width="600" height="733"></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a></p></div> <p dir="rtl" align="center"><br></p> text/html 2017-12-03T07:54:49+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت http://www.betsa.ir/post/2381 <div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://click.mlsend.com/link/c/YT03Njk5MDg5NDEyMjMxMDE1MDAmYz11OHg0JmU9MTkyOCZiPTE0MDExMzI4MiZkPWc4eTZ6NHo=.pC8fe1ky9fVtK8aa3PN9GhZ--QhDXTZ4buhI91QF85A"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana_83.jpg" width="600" height="176"></a></div><div style="text-align: center;"><p align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 17pt; font-weight: 700" color="#060006">&nbsp; &nbsp; برخی از سخنرانان پانزدهمین کنفرانس</font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://click.mlsend.com/link/c/YT03Njk5MDg5NDEyMjMxMDE1MDAmYz11OHg0JmU9MTkyOCZiPTE0MDExMzI4NCZkPWk5cDJnN3Y=.ksaqqftxZGOx6on7hiPQLKRA5Ffb4sfhI-85MwN8fks"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryana_83-1.jpg" width="600" height="890"></a></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 16pt; font-weight: 700"><a target="_blank" href="http://click.mlsend.com/link/c/YT03Njk5MDg5NDEyMjMxMDE1MDAmYz11OHg0JmU9MTkyOCZiPTE0MDExMzI5MiZkPXU2eDF3MXo=.jEAILi12U9oO50V7eFkpsq_9sqtH-L4Wv8xrvKNAVKg" style="text-decoration: none"> <font color="#003399" style="text-decoration: none;">دریافت</font><font color="#003399" style="text-decoration: none;"> بروشور</font></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><a target="_blank" href="http://click.mlsend.com/link/c/YT03Njk5MDg5NDEyMjMxMDE1MDAmYz11OHg0JmU9MTkyOCZiPTE0MDExMzI4OCZkPW81azBuOG4=.ReAXKPTyNBGGVEAxyG9KgmlkYYbFJCB2zcBoW1qbKq4" style="font-size: 16pt; font-weight: 700; font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><font color="#003399" style="font-size: 16pt; font-weight: 700; font-family: Tahoma; text-decoration: none;">ثبت</font><font color="#003399" style="font-size: 16pt; font-weight: 700; font-family: Tahoma; text-decoration: none;"> نام</font></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2">آدرس دبیرخانه: تهران خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهید ملایری پور غربی، پلاک 37 واحد 1</font></b></p><p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2">&nbsp;02188342908 (223) 02188836410 </font></b></p><p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://www.irimc.com/"> <font color="#0000CC">http://www.irimc.com</font></a></font></b></p><p align="center"> </p><p align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2">&nbsp;info@irimc.com</font></b></p></div> text/html 2017-12-02T06:45:51+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) QM Academy دوره های آموزشی گروه دوم آذرماه 96 http://www.betsa.ir/post/2380 <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000004">::دوره های آموزشی گروه <span lang="fa">دوم آذر</span> ماه::</font></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p dir="rtl" align="center"> <b><span lang="en-us"> <font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373">QM</font></span><font face="Tahoma" style="font-size: 16pt" color="#007373"> Academy</font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM2NSZkPW45ZzNzM2U=.Uhj3xdT-NskHzPRhl6pm2K6_jfmTkGeK-NIxCNmmBb4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249.jpg" width="582" height="212"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_256.jpg" width="582" height="148"><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03NjUwMTU3NjY0MDI1OTk4NDMmYz10MncxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEzODQ3ODU4MCZkPW03YzVkOXk=.THNhSR_L99r1E38G8orfuHr7hA2tynEawdZfDbnGG0o"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_256-6.jpg" width="582" height="314"></a><br> <a target="_parent" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03NjUwMTU3NjY0MDI1OTk4NDMmYz10MncxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEzODQ3ODU4NCZkPXk3bzNvNm4=.XlArS-IKexsCieUXcNk-DyAG2sb0_d75lrUvZLya_C4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_256-7.jpg" width="582" height="232"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03NjUwMTU3NjY0MDI1OTk4NDMmYz10MncxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEzODQ3ODU4OCZkPWkzZDJiMWU=.C346M48E1OEY1gM2PMMYv9uR25-FAnjrv0n0bYXEbrY"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_256-8.jpg" width="582" height="259"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03NjUwMTU3NjY0MDI1OTk4NDMmYz10MncxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEzODQ3ODU5MiZkPWgyeTlyMnA=.qXmB8xEBJhhJcDB-H7F3CP2Y3oZ1_iPPyZbk1vjlKEA"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_256-9.jpg" width="582" height="260"></a><br> <a target="_blank" href="http://click.mlsendir.com/link/c/YT03NjUwMTU3NjY0MDI1OTk4NDMmYz10MncxJmU9Nzk1MDM4OSZiPTEzODQ3ODU5NiZkPWozZzhhMmI=.V_AfPZfZY0StHys2IXuy4XCJ9mkCYYETZhskVB_nXW4"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QM_256-10.jpg" width="582" height="201"></a><br> <a target="_blank" href="http://track.mlnewsletterir.com/link/c/YT02OTgyMjkzNjMzMDQzMDM2MTAmYz13NnA1JmU9NjkyMTU4MSZiPTExOTIzNjM4OSZkPWYxaDNsNWo=.8cF5GmtvjCn9XEA91dDE8OjHkolZZBlMzg_pGjxSiwI"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/IMQ/IMQ_233-12.jpg" width="582" height="156"></a><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/QMAcademy/QMAcademy_249-7.jpg" width="600" height="215"></p> text/html 2017-11-26T08:14:24+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه دوم آذرماه 96 موسسه مدیریت پروژه آریانا http://www.betsa.ir/post/2379 <div align="center"> <p dir="rtl"><br></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_208.jpg" width="600" height="379"></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4163-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_208-1.jpg" width="600" height="307"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4113-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%25B"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_208-2.jpg" width="600" height="302"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4108-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%C2%B9%D8%A2%C2%A9%D8%B7%C2%B8%C3%A2%258"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_208-3.jpg" width="600" height="413"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4146-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%C2%B8%D8%A2%C2%BE%D8%B7%25B"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_208-4.jpg" width="600" height="428"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4056-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_208-5.jpg" width="600" height="342"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4162-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_208-6.jpg" width="600" height="376"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://www.aryanapm.com/Files/1396/aryana96_nime2_Taghvim.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_208-7.jpg" width="227" height="76"></a><a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-10.jpg" width="373" height="90"></a></p></div> <div align="center"> <p> &nbsp;</p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></p></div> text/html 2017-11-26T08:10:14+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) هجدهمین دوره مراسم بنیاد جهانی انرژی‎ http://www.betsa.ir/post/2378 <p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2">دعوت به همکاری جهت برگزاری هجدهمین دوره مراسم بنیاد جهانی انرژی</font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2" color="#0066FF">&nbsp;"اجلاس جهانی آب " </font> </b> </p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2">با حضور نمایندگان قریب بر 130 کشور و شخصیت های بین المللی و ملی</font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2">&nbsp;تهران،سالن اجلاس سران، 25 و 26 دی ماه سال جاری</font></b></p><p dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2">با سلام</font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;احتراما<span lang="fa">،</span> انجمن مدیریت سبز ایران تصمیم بر آن دارد تا بنابر ضرورت توجه هدفمند و نظام<span lang="fa"> </span>مند به منابع آبی کشور و همچنین مدیریت آب در فرآیندهای تولیدی و خدماتی، و ایجاد حساسیت در جامعه جهانی نسبت به نقش<span lang="fa"> </span>"آب" در رشد اجتماعی، صنعتی و شکل<span lang="fa"> </span>گیری تمدن، هجدهمین دوره مراسم بنیاد جهانی انرژی با تمرکز بر<span lang="fa"> </span><b>"اجلاس جهانی آب"</b> را با همکاری شرکتها و سازمانهای ایرانی، نهادهای بین<span lang="fa"> </span>المللی و با دعوت از نمایندگان بیش از 130 کشور و ده<span lang="fa"> </span>ها مقام عالی اجرایی از کشورهای جهان، بخصوص جناب آقای کوفی عنان، سرکار خانم گاندی و دعوت از رئیس جمهور کشورمان، در سالن اجلاس سران به<b> تاریخ 25 و 26 دی ماه</b> برگزار نماید. </font> </p><p dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2">همانگونه که حضرت<span lang="fa"> </span>عالی نیز بدرستی مستحضر هستید حمایت مادی سازمان از این واقعه بزرگ به معنای حمایت از محیط زیست، بخصوص از منابع آبی کشور و جهان است، در همین راستا براساس مصوبه بنیاد جهانی انرژی <a target="_blank" href="http://www.energyglobe.info/"> <font color="#0000CC">www.energyglobe.info</font></a> که بانی اصلی این مراسم است، به حامیان مادی و معنوی این مراسم، تندیس جهانی که معتبرترین نماد پایداری و مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی است اعطا خواهد شد.</font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2">مستدعی است جهت کسب اطلاعات تکمیلی در مورد شرایط مشارکت و یا ثبت نام به نشانی<span lang="fa"> </span> <a target="_blank" href="http://www.iran-gma.com/"><font color="#0000CC"> www.iran-gma.com</font></a> و یا داخلی 109 سرکار خانم باغشنی تماس برقرار نمایید. </font> </p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" size="2">اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار انجمن مدیریت سبز ایران در آدرس کانال تلگرامی زیر:</font></p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a target="_blank" href="https://t.me/green_management"><font color="#0000CC">https://t.me/green_management</font></a></font></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.iran-gma.com/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/iran-gma/iran-gma.jpg" width="600" height="845"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa">انجمن مدیریت سبز ایران</span></font></b></p><p align="center"> <font face="Tahoma" size="2"><a target="_blank" href="http://www.iran-gma.com/"> <font color="#0000CC">http://www.iran-gma.com/</font></a> </font> </p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" size="2">تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از میدان پالیزی، کوچه موزه(بسطامی سابق)، پلاک 15، واحد 5 </font> </p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" size="2">88515328 - 88519173 - 88515526 </font> </p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" size="2"><a target="_blank" href="mailto:info@iran-gma.com"> <font color="#0000CC">info@iran-gma.com</font></a></font></p> text/html 2017-10-31T07:12:45+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) چهارمین کنفرانس بین المللی ممیزان و ارزیابان سیستم های مدیریتی http://www.betsa.ir/post/2377 <p dir="rtl" align="center"> <span lang="en-us"><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#305193">&nbsp;</font></span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(48, 81, 147); font-family: Tahoma;">بزرگترین گردهمایی و رویداد</span><b style="font-size: 10pt; color: rgb(48, 81, 147); font-family: Tahoma;"> مدیران،کارشناسان، مشاوران، ممیزان و ارزیابان</b><span style="font-size: 10pt; color: rgb(48, 81, 147); font-family: Tahoma;"> سیستم های مدیریتی در ایران</span></p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#305193">با حضور دبیران سازمان جهانی ایزو</font></p><p dir="rtl" align="center"> <span lang="en-us"><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#D93438">&nbsp;24-25 آبان ماه 1396</font></b></span></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.msaa.ir/download/MSAA4-Poster.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/MSAA/MSAA_7.jpg" width="600" height="901"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"> <a target="_blank" href="http://www.msaa.ir/download/MSAA4.Catalog.pdf"> <font color="#0000CC">دانلود کاتالوگ کنفرانس</font></a><font color="#0000CC"> </font></font> </p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"> <a target="_blank" href="http://msaa.ir/images/Conference-Matrix.jpg"> <font color="#0000CC">دانلود ماتریس ارتباط واحدهای سازمانی و موضوعات کنفرانس</font></a><font color="#0000CC"> </font></font> </p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700"> <a target="_blank" href="http://www.msaa.ir/"><font color="#0000CC">ثبت نام/کسب اطلاعات بیشتر</font></a></font></p> text/html 2017-10-31T06:49:08+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه های پایانی آبان 96 موسسه مدیریت پروژه آریانا http://www.betsa.ir/post/2376 <div align="center"><p dir="rtl"><a target="_blank" href="http://aryanapm.com/"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_207.jpg" width="600" height="395"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4158-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%B7%C2%B7%D8%A2"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_207-1.jpg" width="600" height="437"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4159-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B7%C2%B8%D8%A2%C2%BE%D8%B7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_207-2.jpg" width="600" height="393"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4057-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%C3%A2%25"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_207-3.jpg" width="600" height="332"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4160-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0%D8%B7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_207-4.jpg" width="600" height="273"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4161-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_207-5.jpg" width="600" height="286"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/Files/1396/aryana96_nime2_Taghvim.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_205-6.jpg" width="600" height="97"></a></p></div> <div align="center"> <p> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-10.jpg" width="373" height="90"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></p></div> text/html 2017-10-28T09:59:42+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی آبان ماه 96 شرکت توف اینترسرت http://www.betsa.ir/post/2375 <p align="center" dir="rtl"> <span style="font-weight: 700"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#0000FF">" دوره های آموزشی آبان ماه 1396 "</font></span></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUV INTERCERT</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/111.jpg" width="582" height="427" alt="دوره های آموزشی مهر ماه 96 TUV Intercert"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/112.jpg" width="582" height="364"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_29.jpg" width="600" height="818"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_29-1.jpg" width="600" height="647"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_29-2.jpg" width="600" height="822"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_29-3.jpg" width="600" height="877"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_29-4.jpg" width="600" height="799"><br> &nbsp;</p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a></p> text/html 2017-10-21T08:38:07+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی آبان ماه 96 مدیریت پروژه آریانا http://www.betsa.ir/post/2374 <div align="center"><p dir="rtl"><img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206.jpg" width="600" height="386"></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4150-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%C2%A9%D8%B7%"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-1.jpg" width="600" height="350"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4114-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%C2%A9%D8%B8%E2%80%A0%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B1%D8%B8"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-2.jpg" width="600" height="669"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4162-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%C2%A8%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B3%D8%B7%"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-3.jpg" width="600" height="354"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/item/4049-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B8%C2%BE%D8%B7%"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-4.jpg" width="600" height="363"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%C3%98%C2%A2%C3%99%E2%80%A6%C3%99%CB%86%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%B4-%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%AF%DB%8C%C3%98%C2%B1%DB%8C%C3%98%C2%AA-%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%B1%C3%99%CB%86%C3%9A%CB%9C%C3%99%E2%80%A1/%D8%A3%DA%A9%D8%A2%C2%B9%D8%A3%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%A3%E2%84%A2%D8%AB%E2%80%A0%D8%A3%259"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-5.jpg" width="600" height="344"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%C3%98%C2%A2%C3%99%E2%80%A6%C3%99%CB%86%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%B4-%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%AF%DB%8C%C3%98%C2%B1%DB%8C%C3%98%C2%AA-%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%B1%C3%99%CB%86%C3%9A%CB%9C%C3%99%E2%80%A1/%D8%A3%DA%A9%D8%A2%C2%B9%D8%A3%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%A3%E2%84%A2%D8%AB%E2%80%A0%D8%A3%259"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-6.jpg" width="600" height="317"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%C3%98%C2%A2%C3%99%E2%80%A6%C3%99%CB%86%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%B4-%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%AF%DB%8C%C3%98%C2%B1%DB%8C%C3%98%C2%AA-%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%B1%C3%99%CB%86%C3%9A%CB%9C%C3%99%E2%80%A1/%D8%A3%DA%A9%D8%A2%C2%B9%D8%A3%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%A3%E2%84%A2%D8%AB%E2%80%A0%D8%A3%259"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-7.jpg" width="600" height="731"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%C3%98%C2%A2%C3%99%E2%80%A6%C3%99%CB%86%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%B4-%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%AF%DB%8C%C3%98%C2%B1%DB%8C%C3%98%C2%AA-%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%B1%C3%99%CB%86%C3%9A%CB%9C%C3%99%E2%80%A1/%D8%A3%DA%A9%D8%A2%C2%B9%D8%A3%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%A3%E2%84%A2%D8%AB%E2%80%A0%D8%A3%259"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-8.jpg" width="600" height="438"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/Files/1396/aryana96_nime2_Taghvim.pdf"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_205-6.jpg" width="600" height="97"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"><a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_206-10.jpg" width="373" height="90"></a></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109"></a></p></div> text/html 2017-09-27T12:15:19+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی مهرماه 96 TUV INTERCERT http://www.betsa.ir/post/2373 <div id="yiv29436197738"> <p align="center" dir="rtl"> <img src="http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif" alt="pdf"><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090003"><span lang="en-us"><font color="#0000FF"> </font> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/Dwg-96_07_03_BetsaCoursesIntroduction.pdf"> <font color="#0000FF">" </font></a> </span> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/Dwg-96_07_03_BetsaCoursesIntroduction.pdf"> <font color="#0000FF">دوره های آموزشی مهر ماه 1396</font><span lang="en-us"><font color="#0000FF"> "</font></span></a><span lang="en-us"><font color="#0000FF"> </font></span></font> <img src="http://www.betsaonline.com/pic/pdf.gif" alt="pdf"></p> <p align="center" dir="rtl"> <font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066"> <span lang="en-us">TUV INTERCERT</span></font></p> <p align="center" dir="rtl"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/111.jpg" width="582" height="427" alt="دوره های آموزشی مهر ماه 96 TUV Intercert"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/112.jpg" width="582" height="364"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/113.jpg" width="582" height="467"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/114.jpg" width="582" height="292"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/115.jpg" width="582" height="480"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/116.jpg" width="582" height="294"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/117.jpg" width="582" height="432"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/118.jpg" width="582" height="363"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/119.jpg" width="582" height="452"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/120.jpg" width="582" height="314"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/121.jpg" width="582" height="442"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/122.jpg" width="582" height="340"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/123.jpg" width="582" height="431"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/124.jpg" width="582" height="355"><br><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/125.jpg" width="582" height="428"><br> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/126.jpg" width="582" height="361"></p> <p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p align="center" dir="rtl"> <b><font face="Tahoma" color="#0000CC" style="font-size: 11pt"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p align="center" dir="rtl"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img border="0" src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" width="300" height="214"></a></p></div>